Kwaliteit op de huurmarkt garanderen

Wie een woning, een kamer of studentenkamer verhuurt, kan bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen. Zo’n attest toont aan dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Daarmee is het attest één van de belangrijkste instrumenten om de kwaliteit van de private huurmarkt te garanderen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld. Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet noodzakelijk verplicht bij het verhuren van een woning. Intussen hebben wel al 49 gemeenten (van de 300) dit attest verplicht gemaakt.

Provincie Vlaams-Brabant

In het arrondissement Leuven zijn er, met Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Glabbeek, Haacht, Lubbeek, Rotselaar, Tienen en Kortenaken, negen gemeenten die het verplichte conformiteitsattest hebben ingevoerd. Voor de gehele provincie Vlaams-Brabant komt daar nog één gemeente bij en dat is Grimbergen. “Daarmee doen we het dus iets slechter dan het Vlaamse gemiddelde. Ik roep alle steden en gemeentes in het arrondissement Leuven en de provincie Vlaams-Brabant dan ook op om hier werk van te maken.”, stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes.

Laagste segment

“Woonkwaliteit is vooral in het laagste segment van de private huurmarkt een aandachtspunt. Daar stellen zich namelijk de meeste en grootste problemen op vlak van veiligheid en woonkwaliteit. We zien er ook de meest kwetsbare huurders. Terecht leggen steeds meer steden en gemeenten zo’n attest bij private huur verplicht vast in een gemeentelijke verordening.”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger en indiener van het decreet Allessia Claes.

GAS-boete

Gemeenten hebben daarbij de mogelijkheid om dit attest te verplichten en om het niet naleven van deze verplichting te sanctioneren met toepassing met een eenmalige gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boete) van maximum 350€. Verschillende gemeenten ervaren dit als een zwak punt. “Met dit voorstel van decreet verruimen we de handhavingsmogelijkheden van de gemeenten en wordt tegemoetgekomen aan een duidelijke de vraag van de lokale besturen. Door de invoering van een jaarlijks terugkerende aanvraagverplichting kan ook jaarlijks de GAS-boete worden opgelegd aan die verhuurders die volharden in de boosheid.”, aldus de andere indieners, Katja Verheyen en Sarah Smeyers (N-VA) .

----------------------------------------------------------

Het voorstel van decreet werd voor de eerste keer besproken en unaniem goedgekeurd in de commissie Wonen. Op woensdag 14 juli keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het decreet goed. 

Onderwerpen