Wie een woning, een kamer of studentenkamer verhuurt, kan bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen. Zo’n attest toont aan dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Daarmee is het attest een van de belangrijkste instrumenten om de kwaliteit van de private huurmarkt te garanderen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld. Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet noodzakelijk verplicht bij het verhuren van een woning. Intussen hebben wel al 49 gemeenten (van de 300) het attest verplicht gemaakt.

Conformiteitsattest in steeds meer gemeenten verplicht

Woonkwaliteit is vooral in het laagste segment van de private huurmarkt een aandachtspunt, weet Sarah Smeyers. “Daar stellen zich namelijk de meeste en grootste problemen op vlak van veiligheid en woonkwaliteit. We zien er ook de meest kwetsbare huurders. Terecht leggen steeds meer steden en gemeenten zo’n attest bij private huur verplicht vast in een gemeentelijke verordening.”

Jaarlijkse GAS-boete voor verhuurders die volharden in de boosheid

Gemeenten hebben de mogelijkheid om het conformiteitsattest te verplichten en om het niet naleven van deze verplichting te sanctioneren met toepassing met een eenmalige GAS-boete van maximaal 350 euro. Verschillende gemeenten ervaren dat als een zwak punt. “Met dit voorstel van decreet verruimen we de handhavingsmogelijkheden van de gemeenten en wordt tegemoetgekomen aan een duidelijke de vraag van de lokale besturen. Door de invoering van een jaarlijks terugkerende aanvraagverplichting kan ook jaarlijks de GAS-boete worden opgelegd aan die verhuurders die volharden in de boosheid”, aldus de andere indieners Katja Verheyen en Allessia Claes.