Wie met een laag inkomen een woonst wil huren, kan terecht op de sociale woningmarkt. Maar er zijn nog veel andere instrumenten. Zo heeft men onder bepaalde voorwaarden recht op een huurpremie of huursubsidie.

Huursubsidie

Als iemand een laag inkomen heeft dan kan deze persoon mogelijk een tegemoetkoming in de huurprijs krijgen in de vorm van een huursubsidie. Dat geldt als men verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor (SVK), van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning of als een dakloze een huurwoning vindt. Vlaams parlementslid Allessia Claes vroeg de cijfers op voor de jaren 2015 tot en met 2018. “Ik stel een sterke stijging vast. In 2015 waren er 11.431 rechthebbenden, in 2018 reeds 21.424 rechthebbenden. Het bewijst dat het systeem werkt en dat Vlaanderen genereus is voor wie het nodig heeft. Steeds meer begunstigden vinden hun weg naar de huursubsidie. Onder andere door meer bekendheid bij de lokale besturen, maar ook omdat bijvoorbeeld het SVK-patrimonium blijft toenemen.” Dat komt overeen met een stijging van de tegemoetkomingen van 22 miljoen euro naar bijna 37 miljoen euro.

Huurpremie

De huurpremie is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar onafgebroken of langer wachten op een sociale woning. Gemiddeld steeg het aantal rechthebbenden van 6.940 in 2015 naar 9.439 in 2018. “Dit is deels te verklaren omdat er meer dan ooit wordt geïnvesteerd in de renovatie van sociale woningen. Deze sociale woningen kunnen tijdelijk niet worden verhuurd. Ook de bekendheid van het stelsel bij sociale werkers heeft een invloed gehad op het aantal ingediende aanvragen.”, verduidelijkt A. Claes.

Grotere bekendheid

Zowel het stelsel van de huurpremie als de huursubsidie hebben een grotere bekendheid gekregen waardoor meer Vlamingen een aanvraag doen. “Het zijn goede instrumenten om de betaalbaarheid op de private huurmarkt te verbeteren. Ook het optrekken van de inkomensgrens en de substantiële verhoging van de maximale huursubsidie- en huurpremiebedragen (in 2019) heeft ervoor gezorgd dat meer Vlamingen kunnen gebruik maken van dit systeem.”, besluit A. Claes.

sv_huursubsidie.pdf

sv_huurpremie.pdf

Onderwerpen